News

เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อ – จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ดำเนินการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ

Comments are closed.