News

เรื่อง ดำเนินการซื้อทรายหยาบ เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อทรายหยาบ โครงการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๒๑๗ ลบ.ม.

 

Comments are closed.