News

เรื่อง ดำเนินการซื้อกล่องดินสอ จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น และกระปุกออมสิน จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ดำเนินการซื้อกล่องดินสอ และกระปุกออมสิน

Comments are closed.