News

เรื่อง ดำเนินการซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน จำนวน ๑,๖๐๕ ใบ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันเเก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ – ครั้งที่ ๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดำเนินการซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน จำนวน ๑,๖๐๕ ใบ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันเเก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ – ครั้งที่ ๕

จัดซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกีน

Comments are closed.