News

เรื่อง ดำเนินการซื้อกระเป๋าเป้สายเดี่ยวจำนวน ๔,๐๐๐ ใบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ดำเนินการซื้อกระเป๋าเป้สายเดี่ยว จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ

Comments are closed.