News

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนของ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

Comments are closed.