News

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนของ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

Comments are closed.