News

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ

Comments are closed.