News

เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัสพัสดุ สน.ศท.อนุบาล) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๒. โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัสพัสดุ สน.ศท.ชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๓. โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัสพัสดุ สน.ศท.ชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 3 หลัง

Comments are closed.