News

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว (ถนนถ่ายโอนสายทัพเซียม – หนองหญ้าแก้ว)

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีลฯ

Comments are closed.