News

เรื่อง จัดซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

จัดซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์

Comments are closed.