News

เรื่อง จัดซื้อเครื่องกลึงระบบ Manual/กึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสอบราคาจัดซื้อเครื่องกลึงระบบ Manual/กึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

จัดซื้อเครื่องกลึงระบบ Manual

Comments are closed.