News

เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับระบบวิทยุสื่อสารของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ ราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับระบบวิทยุสื่อสารของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับระบบวิทยุสื่อสาร

 

Comments are closed.