News

เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน การซื้อหนังสือ จำนวน ๒๒๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน การซื้อหนังสือ จำนวน ๒๒๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

Comments are closed.