News

เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๙ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

Comments are closed.