News

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Comments are closed.