News

เรื่อง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ

 งานซื้อเครื่องครุภัณฑ์สำนักงาน

Comments are closed.