News

เรื่อง งานจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

 งานจ้างเหมาเก็บขนขยะตลาดโรงเกลือ 

Comments are closed.