News

เรื่อง งานจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้ง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้ง)

 งานจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัคร

Comments are closed.