News

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่แยกหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้วไปเลียบถนนด้านข้างติดกับ มทบ.๑๙ และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่แยกหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้วไปเลียบถนนด้านข้างติดกับ มทบ.๑๙ และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Comments are closed.