News

เรื่อง งานจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 งานจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง

Comments are closed.