News

เรื่อง งานจัดทำแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดทำแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  งานจัดทำแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการ

Comments are closed.