News

เรื่อง งานจ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม “สรุปคำบรรยายและผลการประเมินการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานจัดทำรูปเล่มสรุปคำบรรยายและผลการประเมินการประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน

Comments are closed.