News

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 งานจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

Comments are closed.