News

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต) จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต) จำนวน ๑ รายการ

 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีต)

Comments are closed.