News

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๒๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๒๔ รายการ

งานจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

Comments are closed.