News

เรื่อง งานจัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 งานจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง

Comments are closed.