News

เรื่อง งานจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ 

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ

 งานจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด

Comments are closed.