News

เรื่อง งานจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด

งานจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด

Comments are closed.