News

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๔ รายการ

 งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

Comments are closed.