News

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้ และเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Comments are closed.