News

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้)

 งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้)

Comments are closed.