News

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ

 งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Comments are closed.