News

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

Comments are closed.