News

เรื่อง งานจัดจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

Comments are closed.