News

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อ

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ รายการ

ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Comments are closed.