News

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)งานซื้อวัสดุสำหรับใช้ประจำหน่วยการเลือกตั้งฯ จำนวน  6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานซื้อวัสดุสำหรับใช้ประจำหน่วยการเลือกตั้งฯ จำนวน  6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

Comments are closed.