News

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการเก็บกรวด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการเก็บกรวด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

Comments are closed.