News

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด)

ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงข้อมูล

Comments are closed.