News

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Comments are closed.