News

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านท่าเกษม หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านท่าเกษม หมู่่ที่ ๒ เชื่อมบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Comments are closed.