News

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

 ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Comments are closed.