ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ขยายสมัยประชุมสามัญ

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว