News

เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ขยายสมัยประชุมสามัธ

Comments are closed.