ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

  กำหนดสมัยประชุมสามัญ

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว