News

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน
นักศึกษาที่ยากจนและผู้ด้วยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา

เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา

แบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้วยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

หนังสือรับรอง

 

Comments are closed.