News

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.