News

เรื่อง งานซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน ๑,๒๓๙ เมตร ตามเส้นทางรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเส้นทางเสด็จฯ โดยการซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน ๑,๒๓๙ เมตร ตามเส้นทางรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

Comments are closed.