News

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์รถบดแบบผสม(ล้อเหล็ก-ล้อยาง) จำนวน ๑ คัน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบดแบบผสม(ล้อเหล็ก-ล้อยาง) จำนวน ๑ คัน

 การจัดซื้อครุภัณฑ์รถบดแบบผสม

Comments are closed.