News

เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักปลัดได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

Comments are closed.